Black Candlestick

BLACK CANDLESTICK

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

לא ברור

בינונית

קריטריונים לתבנית

גוף הנר הינו באורך נורמלי ובצבע אדום.
הצללים העליון והתחתון קטנים יותר מגוף הנר.
הגדרה לתבנית

התבנית מציינת לחץ נורמלי מצד המוכרים.

הסבר לתבנית

התבנית מראה על לחץ נורמלי מצד המוכרים ומראה כי המחיר ירד מפתיחת המסחר ונסגר תוך שליטה של המוכרים.

נקודות חשובות

התבנית הינה נר בודד ואינה נחשבת לאמינה כלל,כיוון שהיא משקפת מסחר ביום בודד, היא יכולה להראות המשך של מגמה בדיוק כמו שהיא יכולה להראות נקודת היפוך, חייבים להתייחס לתבנית הזו כחלק ממערך הכולל של השוק ומתנועותיו הקודמות והעיקריות.