Bullish Harami

BULLISH HARAMI

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

היפוך

כלפי מעלה

נמוכה

קריטריונים לתבנית

  1. השוק נמצא במגמת ירידה ובתחושה דובית.
  2. ביום הראשון מופיע נר אדום ארוך.
  3. ביום השני מופיע נר ירוק קטן אשר גופו נבלע לחלוטין בתוך הגוף של הנר האדום מהיום הראשון, רצוי שגם הצל העליון והתחתון של הנר הירוק יבלעו בתוך הנר האדום אך עם זאת אין פגיעה באמינות / משמעות התבנית במידה והצללים לא נבלעים.

תיאור התבנית

התבנית מתאפיינת בנר ירוק קטן אשר מופיע לאחר נר אדום ארוך ונבלע בתוך הגוף של הנר האדום.

המשמעות של המילה "Harami" ביפנית עתיקה הוא הריון, הנר האדום והארוך משמש כאמא והנר הירוק הקטן משמש כתינוק.

הסבר לתבנית

התבנית הזו מסמנת כי ישנו אי שיוויון בשוק. בזמן שהשוק מתאפיין במגמת ירידה ותחושה דובית (בדומה לנר האדום והארוך שמופיע ביום הראשון), מופיע נר ירוק קטן בניגוד למגמה.

הופעת הנר הירוק יכולה לשמש סימן לכך שהמגמה הולכת להשתנות היות והנר הירוק מרמז על היחלשות בכוח של מגמת הירידה.

נקודות חשובות

  • אחד הקריטריונים החשובים בתבנית הוא שהנר השני הינו זעיר ביחס לנר הראשון ושכל גופו נבלע בתוך הנר הראשון (רצוי שגם הצל העליון והתחתון של הנר הירוק יבלעו בתוך הנר האדום אך עם זאת אין פגיעה באמינות / משמעות התבנית במידה והצללים לא נבלעים).
  • התבנית הזו לא מציינת בהכרח כי לאחריה יגיע מרוץ כלפי מעלה, בדרך כלל השוק עובר למצב של דשדוש לאחר התבנית הזו.
  • תבנית זו הינה בעלת אמינות נמוכה ולכן על מנת לאשר את המשך המגמה נדרש לקבל אישור ביום השלישי האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק, פתיחה בפער גבוה יותר או סגירה בשיא חדש.