Dark Cloud Cover

BEARISH DARK CLOUD COVER

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 גבוהה

קריטריונים לזיהוי התבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק.
ביום השני מופיע נר אדום המאופיין בפתיחה מעל השיא הקודם ובסגירה בתוך טווח הנר הקודם.
תיאור התבנית

התבנית מורכבת משני נרות אשר מופיעים לאחר מגמת עלייה ומציינים היפוך מגמה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק ארוך, היום השני נפתח מעל השיא של היום הקודם.
הסבר לתבנית

השוק נפתח מעלה בהתאם למגמת העלייה ביום הראשון מופיע נר ירוק ולאחריו השוק נפתח בפער כלפי מעלה מראה כי השוורים שולטים בשוק, למרות זאת מגמת העלייה לא נמשכת, לפתע השוק נע כלפי מטה ולבסוף נסגר קרוב לנקודת השפל כך שהסגירה מתבצעת בתוך הגוף של הנר הקודם.
נקודות חשובות

ככל שהנר האדום נסגר עמוק יותר בתוך טווח הנר הירוק כך גדל הסיכוי לשיא המגמה, ישנה טכניקה יפנית שדורשת שלפחות 50 אחוז מגוף הנר האדום ייסגר בתוך גוף הנר הירוק.
אם הנר האדום לא סוגר מתחת לנקודת החצי של הנר הירוק מומלץ להמתין לאישור היפוך המגמה דבר שמומלץ גם אם הוא עבר את נקודת האמצע.
האישור יכול להופיע בצורת נר אדום, פתיחה בפער כלפי מטה או בשפל חדש ביום הבא.