Downside Tasuki Gap

BEARISH DOWNSIDE TASUKI GAP

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

המשך

כלפי מטה

בינונית

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת ירידה.
מופיעים שני נרות אדומים עם פער בניהם.
ביום השלישי מופיע נר ירוק אשר נפתח בתוך הטווח של הנר השני ונסגר בתוך הפער שנוצר בין הנר הראשון לשני אך לא סוגר אותו.
תיאור התבנית

התבנית מאופיינת בשני נרות אדומים עם פער בניהם המופיעים במהלך מגמת ירידה, התבנית מושלמת על ידי הופעה של נר ירוק אשר כמעט וסוגר את הפער שנוצר בימים הראשונים, הנר הירוק הוא תוצאה של משקיעים אשר מנצלים את המחיר כדי להגדיל את אחזקותיהם, למרות זאת הצפי הוא כי המגמה תמשיך במגמת ירידה.

הסבר לתבנית

התבנית מופיעה כאשר השוק נמצא במגמת ירידה חזקה, היום השני נפתח עם פער כלפי מטה ואף נסגר בשפל חדש, היום השלישי נפתח בתוך טווח הגוף של הנר השני וכמעט סוגר את הפער שנוצר בימים הראשונים אך לבסוף הוא לא מצליח למלא או לסגור את הפער דבר אשר מרמז על המשך מגמת הירידה.

נקודות חשובות

התבנית נחשבת לתבנית נדירה.
שני הנרות האדומים בתבנית צריכים להיות דומים בגודלם, התבנית דומה לתבנית Bearish Downside Gap Three Methods ההבדל בין התבניות הוא בכך שבתבנית Bearish Downside Gap Three Methods הפער בין הנרות הראשונים נסגר ע"י הנר השלישי ואילו בתבנית הנוכחית הפער נשמר ואיננו נסגר.
מומלץ לקבל אישור להמשך המגמה, האישור יכול להופיע בצורה של נר אדום, פתיחה בפער נמוך יותר או סגירה בשפל חדש.