High Wave

HIGH WAVE HIGH WAVE

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

לא ברור

בינונית

קריטריונים לתבנית
הגוף של הנר הינו גוף קטן.
אין חשיבות לצבע הנר.
הצל העליון והתחתון או שניהם צריכים להיות ארוכים מאוד.
הסבר לתבנית

התבנית מתאפיינת בנר אדום או ירוק עם צל ארוך מאוד למעלה ולמטה בעלי גוף קטן, הופעה של קבוצת נרות כאלו יכולה לסמן על שינוי כיוון של השוק.
התבנית מראה שישנה אי בהירות לגבי הכיוון של השוק, התבנית מודיעה שהמחיר נע היטב כלפי מטה ומעלה אך לבסוף היום נסגר קרוב לנקודת הפתיחה, המשמעות היא שהסיום לא שונה מהפתיחה למרות כל ההתרחשויות במהלך היום.
התבנית מרמזת על כך שהשוק איבד את הכיוון ושישנה אי ודאות לגבי המשך המגמה, הופעה של קבוצת נרות כאלו מרמזת על אפשרות להיפוך מגמה.
נקודות חשובות

ישנה חשיבות רבה יותר לנר במידה והנר מופיע במהלך מגמת עליה.
היות והתבנית מורכבת מנר אחד בלבד ישנה חשיבות רבה לקבלת אישור למגמה, במידה ויום המסחר הבא יהיה בכיוון המנוגד למגמה הנוכחית יתכן ומתחילה מגמת היפוך.