In Neck

BEARISH IN NECK

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

המשך

 כלפי מטה

 בינונית

 

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת ירידה.
ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך.
ביום השני מופיע נר ירוק אשר נפתח מתחת לנקודת השפל של הנר האדום ונסגר מעט מעל שער הסגירה של היום הקודם (או שווה לנקודת הסגירה של הנר הקודם).
תיאור התבנית

התבנית מופיעה במהלך מגמת ירידה ומאופיינת על ידי נר ירוק אשר נסגר מעט מעל נקודת השפל של נר האדום קודם, אם נקודת השפל של הנר הירוק נשברת כלפי מטה המשמעות היא שהשוק אמור להמשיך במגמת ירידה.

הסבר לתבנית

התבנית הזו הינה צורה בלתי מפותחת של התבנית Bullish Piercing Line, ההבדל בין התבניות הוא בכך שבתבנית הנוכחית הנר הירוק נסגר מעט מעל נקודת הסגירה של הנר הקודם (או שווה לנקודת הסגירה של הנר הקודם), ואילו בתבנית Bullish Piercing Line הנר הירוק נסגר מעל טווח האמצע של הנר האדום. בתבנית אידיאלית הנר הירווק צריך להיסגר מעט מעל נקודת השפל של הנר האדום . ולפיכך הסגירה גבוהה יותר מהסגירה בתבנית Bearish On neck (זהו האלמנט שמבדיל בין התבניות).

נקודות חשובות

הנר הירוק בתבנית חייב להיות נר קטן יחסית.
תבנית זו דומה לתבנית Bullish Meetting Line אך נבדלת בכך שהנר ביום השני בתבנית הנוכחית הינו נר ירוק וקטן (הנר חייב להיות קטן יותר מהנר האדום) ואילו בתבנית Bullish Meetting Line הנר הירוק המופיע ביום השני הינו נר ירוק וארוך.
דרוש אישור להמשך המגמה, האישור יכול להופיע בצורה של נר אדום, פתיחה בפער נמוך יותר או סגירה בשפל חדש.