Inverted Umbrella

INVERTED UMBRELLA

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

לא ברור

בינונית

קריטריונים לתבנית
גוף הנר הינו אופקי או ממש קטן.
אין לנר צל תחתון.
הצל העליון מאוד ארוך.
הגדרה לתבנית

התבנית מתאפיינת בנר ללא צל תחתון אך עם צל עליון ארוך,הצל העליון הארוך נותן הוכחה ללחץ המוכרים את הנקודה הגבוהה שהתקבלה מראה כי עדיין נמצאים קונים רבים בסביבה.

הסבר לתבנית

התבנית מראה כי הקונים שולטים במסחר במהלך היום ושהם יכלו להניע את המחיר מעלה במהלך המסחר, למרות זאת כוחם של המוכרים גבר בסוף היום ולבסוף הלחץ שלהם הצליח לסגור את המסחר בנקודת הפתיחה שהינה נקודת השפל.

נקודות חשובות

לתבנית הזו יש פוטנציאל לרמז על היפוך מעלה אם היא מופיעה לאחר מגמת ירידה חזקה, נר אדום וארוך או אם נראה להוא מופיע בנקודת תמיכה, לחלופין אם התבנית מופיעה לאחר מגמת עליה, נר ירוק ארוך או אם נראה שהוא מופיע בנקודת התנגדות יתכן והוא מציין נקודת התהפכות כלפי מטה.
בשני המקרים הדבר מחייב אישור בימים הבאים.