Long Black Candelstick

Long-black-candlestick

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך/המשך

 כלפי מטה

 בינונית

קריטריונים לתבנית

גוף הנר הינו אדום וארוך יחסית.
אורך הצל העליון והתחתון אינו חשוב.
תיאור התבנית

הנר האדום הארוך מסמן איתות חזק אודות לחץ המוכרים בשוק.

הסבר לתבנית

נר אדום ארוך מסמן כח חזק של המוכרים בשוק, נר אדום ארוך משמעותו שהסגירה נמוכה משער הפתיחה, המחירים היורדים משמעותית מהפתיחה מראים כי המוכרים הינם אגרסיבים.
נר אדום ארוך בדרך כלל הינו בתצורה דובית, אך עם זאת הפרוש לתצורה תלוי גם במיקום הנר בתבנית והסתכלות על התמונה הכוללת.
הנר יכול להזהיר מפני שינוי מגמה אפשרי והתקרבות לנקודת מפנה בכיוון המסחר,הנר אף יכול לשמש כאות פאניקה או כניעה אם הוא מופיע לאחר ירידה ארוכה.
נקודות חשובות

התבנית הינה בעלת אמינות נמוכה כיוון שהיא משקפת יום אחד בלבד ויכולה לסמן על היפוך או המשך מגמה, כך שהיא דורשת אישור עם נרות נוספים כדי לאשר את המגמה.