Long Legged Doji

 

Long Legged Doji

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

לא ברור

 בינונית

קריטריונים לתבנית

גוף הנר הינו קו אופקי או בעל גוף קטן מאוד.
שני הצללים (העליון והתחתון) הינם ארוכים מאוד וכמעט שווים בגודלם.
הגדרה לתבנית

התבנית מאופיינת בנר בעל צללים ארוכים מאוד.

הסבר לתבנית

התבנית הזו הינה תבנית חשובה, התבנית מציינת שהמסחר התנהל היטב מעל ומתחת לפתיחת המסחר אך לבסוף נסגר בנקודת הפתיחה או קרוב מאוד אליה, הדבר מציין שלמרות המסחר הערני וההפכפכות שלוותה את המסחר במהלך היום אין שינוי בשער המסחר.
התבנית מרמזת על כך שהשוק איבד את כיוונו ויש אי ודאות לגבי המשך המגמה.
נקודות חשובות

ישנה חשיבות רבה יותר לנר במידה והנר מופיע במהלך מגמת עליה.
היות והתבנית מורכבת מנר אחד בלבד ישנה חשיבות רבה לקבלת אישור למגמה, במידה ויום המסחר הבא יהיה בכיוון המנוגד למגמה הנוכחית יתכן ומתחילה מגמת היפוך.