On Neck

BEARISH ON NECK

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 המשך

 כלפי מטה

 בינונית

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת ירידה.
ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך.
ביום השני מופיע נר לבן אשר נפתח מתחת לשפל של היום הקודם, הנר לא צריך להיות נר ארוך.
הסגירה של הנר ביום השני שווה לשפל של היום הקודם או ממש קרובה לשפל.
תיאור התבנית

התבנית מופיעה במהלך מגמת ירידה ומאופיינת בנר אדום וארוך שלאחריו מופיע נר ירוק קטן אשר מתאפיין במחיר סגירה קרוב לנקודת השפל של הנר האדום, אם נקודת השפל של הנר הירוק נשברת כלפי מטה המשמעות היא שהשוק אמור להמשיך במגמת ירידה.

הסבר לתבנית

התבנית הזו הינה צורה בלתי מפותחת של התבנית Bullish Piercing Line, ההבדל בין התבניות הוא בכך שבתבנית הנוכחית הנר ירוק לא עובר את נקודת השפל של הנר האדום ואילו בתבנית Bullish Piercing Line הנר הירוק נסגר מעל טווח האמצע של הנר האדום.

התבנית מופיעה לרוב במהלך מגמת ירידה, היא נפתחת בנר אדום ביום הראשון, אשר מחזקת את התחושה הדובית בשוק. היום השני נפתח בפער כלפי מטה בהמשך למגמה הדובית אך במהלך יום המסחר הוא משנה את כיוונו ונסגר סמוך לנקודת השפל של היום הקודם. לאחר הופעת התבנית מגמת הירידה אמורה להמשיך כלפי מטה בטווח הקרוב.

נקודות חשובות

תבנית זו דומה לתבנית Bullish Meetting Line אך נבדלת ממנה בכך שהסגירה של הנר הירוק בתבנית הנוכחית נסגר בנקודת השפל של הנר האדום ואילו בתבנית Bullish Meetting Line הנר הירוק נסגר בנקודת הסגירה של הנר האדום (או קרוב אליה) הבדל נוסף הוא בכך שבתבנית Bullish Meetting Line הנר הירוק צריך להיות ארוך ואילו בתבנית הנוכחית הנר הירוק צריך להיות קטן יותר מהנר האדום.
הסיכוי להמשך מגמת הירידה יגבר במידה ונפח המסחר של היום השני יהיה גבוה
דרוש אישור להמשך המגמה, האישור יכול להופיע בצורה של נר אדום, פתיחה בפער נמוך יותר או סגירה בשפל חדש.