Three Inside Down

BEARISH THREE INSIDE DOWN

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 גבוהה

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
היומיים הראשונים הינם בעצם התבנית Bearish Harami.
ביום השלישי מופיע נר אדום עם סגירה נמוכה יותר מהנר השני.
הסבר לתבנית

התבנית הזו הינה שם אחר לאישור התבנית Bearish Harami, היום השלישי מאשר את היפוך המגמה למגמה דובית.
שני הנרות הראשונים הינם בעצם תבנית Bearish Harami .
היום השלישי מאשר את מגמת ההיפוך שהופיע בתבנית Bearish Harami כיוון שמופיע נר אדום אשר נסגר בשפל חדש כמתבקש מאישור התבנית Bearish Harami.
נקודות חשובות

התבנית נחשבת לתבנית אמינה מאוד אך עדיין מומלץ לקבל אישור למגמת ההיפוך אשר יכול להופיע בצורת נר אדום, פתיחה עם פער כלפי מטה או סגירה בשפל חדש.