Abondoned Baby

BULLISH ABONDONED BABY

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

גבוהה

 

קריטריונים לזיהוי התבנית

  1. השוק נמצא במגמת ירידה.
  2. ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך.
  3. ביום השני מופיע נר Doji אשר נפתח עם פער (כולל הצללים) מתחת לנר הראשון.
  4. ביום המסחר השלישי מופיע נר ירוק אשר מופיע עם פער מעל הנר הקודם (כולל הצללים) ונסגר בתוך טווח גוף הנר האדום.

 תאור התבנית

תבנית זו נחשבת כתבנית נדירה למדיי. התבנית מורכבת משלושה נרות. בתחילה מופיע נר אדום כהמשך למגמת הירידה, הנר השני בתבנית הינו Doji, אשר מופיע עם פער מתחת לנר הראשון (כולל הצללים). הופעת שני הנרות הללו יוצרים תבנית כוכב בסיסית Bullish Doji Star. הנר השלישי בתבנית נפתח עם פער מעל נר הDoji (כולל הצללים) ונסגר בתוך טווח הגוף של הנר הראשון .

הסבר לתבנית

  • יום המסחר הראשון בתבנית נפתח בהתאם למגמת הירידה ומופיע בו נר אדום ארוך, ביום השני למסחר מופיע לנו נרDoji  אשר נסגר בנקודת הפתיחה (או קרוב מאוד אליה) דבר אשר יוצר את התבנית Bullish Doji Star, נר הDoji מסמן על שינוי אפשרי של המגמה, השינוי מקבל אישור ביום השלישי שבו המסחר נפתח עם פער מעל הנר השני ונסגר בנר ירוק.
  • תבנית זו דומה לתבנית Bullish Morning Doji Star כאשר ההבדל בניהם הוא שבתבנית הנוכחית הפער צריך להיות בין נר הDoji כולל הצללים שלו לבין הנרות הבאים ואילו בתבנית Bullish Morning Doji Star הפער צריך להיות רק בין גוף נר הDoji לשאר הנרות.

נקודות חשובות

  • תבנית זו נחשבת לתבנית נדירה למדיי.
  • תבנית זו נחשבת לבעלת אמינות גבוהה אך עם זאת ניתן לחזק את אמינותה אף יותר ע"י המתנה לאישור ביום הרביעי, האישור יכול להופיע בצורת נר ירוק, פתיחה בנקודה גבוהה יותר או סגירה בשיא חדש.