Bearish Tri Star

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 בינונית

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
מופיעים שלושה נרות Doji בימים עוקבים.
הנר Doji השני נמצא מעל הנר הראשון והשלישי.
תיאור התבנית

התבנית הזו מאוד נדירה ומתאפיינת בשלושה נרות Doji כאשר הנר האמצעי הוא Doji star.

הסבר לתבנית

התבנית מופיעה כאשר השוק נמצא במגמת עלייה לאורך זמן רב ומסמנת כי המגמה מתחילה להראות חולשה.
ביום הראשון מופיע נר עם גוף קטן אשר כבר מתחיל לעורר דאגה.
הנר השני מראה כי השוק איבד את כיוונו ולבסוף הנר השלישי מסמן כי מגמת העלייה הסתיימה.
נקודות חשובות

דרוש אישור להיפוך המגמה ביום הרביעי, האישור יכול להופיע בצורת נר אדום, פתיחה בפער גדול כלפי מטה או סגירה בשער נמוך.