BLACK-CLOSING-MARUBOZU

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך/המשך

 כלפי מטה

 נמוכה

קריטריונים לתבנית

נר Marubozu אדום עם צל עליון.
היום נפתח והמחירים מתחילים לעלות כלפי מעלה ויוצרים את הצל העליון אך אז המחירים מתחילים לנוע כלפי מטה לאורך כל היום ויוצרים את גופו של הנר הארוך.
יום המסחר נסגר בנקודת השפל במסחר, דבר אשר מסביר את אי קיום הצל התחתון.
תיאור התבנית

התבנית מאופיינת בנר בודד אדום וארוך עם צל עליון אך ללא צל תחתון ומהווה תבנית דובית חזקה.

הסבר לתבנית

התבנית מורכבת מנר בודד אשר הינו בעל גוף אדום וארוך עם צל עליון אך וללא צל תחתון, דבר אשר מראה כי לאחר פתיחת המסחר השוק התחיל לנוע כלפי מעלה אך אז השוק שינה כיוון והתחיל לנוע כלפי מטה עד שלבסוף נסגר בנקודת השפל דבר אשר מראה כי כוחם של הדוביים הייתה על העליונה.

תבנית זו יכולה לציין את המשך מגמת הירידה או סיכוי להיפוך מגמה לקראת עלייה.

נקודות חשובות

התבנית יכולה לשמש כשלב ראשון להמשך מגמת הירידה אך בו בזמן היא יכולה לסמן על היפוך מגמה למגמה שוורית תלוי בנרות הנוספים ובתמונה הכללית.
התבנית הינה בעלת אמינות נמוכה כיוון שהיא משקפת יום אחד בלבד ויכולה לסמן על היפוך או המשך מגמה, כך שהיא דורשת אישור עם נרות נוספים כדי לאשר את המגמה.