BLACK-MARUBOZU

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך/המשך

 כלפי מטה

 נמוכה

קריטריונים לתבנית

הנר הינו בעל גוף אדום וארוך וללא צל תחתון או עליון.
הנר מראה שהמחיר נע מטה לאורך כל היום לאחר הפתיחה וכך יוצר את גוף הנר האדום.
בסוף יום המסחר נסגר הנר בנקודת השפל.
תיאור התבנית

התבנית מתאפיינת בנר אדום עם גוף ארוך ללא צל עליון או תחתון (יתכנו צללים ממש קטנים) ומהווה תבנית דובית חזקה מאוד.

הסבר לתבנית

הנר נוצר כאשר מחיר הפתיחה שווה לנקודת השיא במסחר ומחיר הסגירה שווה לנקודת השפל במסחר.

הופעת התבנית מראה כי המוכרים שולטים בתנועת המחיר מתחילת המסחר ועד סופו. כאשר הנר מופיע המסחר נפתח ומתחיל לרדת לאורך כל היום ללא עצירה.

תבנית זו יכולה לציין את המשך מגמת הירידה או סיכוי להיפוך מגמה לקראת עלייה.

נקודות חשובות

התבנית יכולה לשמש כשלב ראשון להמשך מגמת הירידה אך בו בזמן היא יכולה לסמן על היפוך מגמה למגמה שוורית תלוי בנרות הנוספים ובתמונה הכללית.
התבנית הינה בעלת אמינות נמוכה כיוון שהיא משקפת יום אחד בלבד ויכולה לסמן על היפוך או המשך מגמה, כך שהיא דורשת אישור עם נרות נוספים כדי לאשר את המגמה.