BULLISH TRI STAR

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

בינונית

קריטריונים לתבנית

  1. השוק נמצא במגמת ירידה.
  2. מופיעים שלושה נרות Doji רצופים.
  3. נר הDoji השני נפתח עם פער מתחת לנרות הDoji שהופיעו ביום הראשון והשלישי.

תיאור התבנית

התבנית זו הינה תבנית נדירהמאוד  וכוללת שלושה נרות Doji כאשר נר הDoji האמצעי הינו Bullish Doji Star.

הסבר לתבנית

  • תבנית זו מופיעה לרוב לאחר ירידה ממושכת. הופעת התבנית מציינת כי מגמת הירידה מתחילה להיחלש וניתן לראות זאת על ידי הגוף הקטן של הנרות.
  • הנר הראשון בתבנית הינו הסימן הראשון לשינוי. הנר השני מסמן בוודאות שהשוק משנה את כיוונו ולבסוף הנר השלישי מאשר את שינוי המגמה ומסמן כי מגמת הירידה השתנתה.
  • תבנית זו מספקת סימנים רבים ובלתי ברורים על שינוי המגמה האפשרי.

נקודות חשובות

  •  התבנית דורשת אישור להיפוך המגמה ביום הרביעי, האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק, פתיחה בפער גבוה יותר או סגירה בשיא חדש