BEARISH EVENING DOJI STAR

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 גבוהה

קריטריונים לזיהוי התבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק.
ביום השני מופיע נר Doji הנפתח עם פער מעל הנר הראשון.
ביום השלישי מופיע נר אדום.
תיאור התבנית

התבנית מאופיינת ב שלושה נרות, הנר הראשון הינו נר ירוק ארוך, הנר השני הינו נר Doji המופיע עם פער גבוה מעל הנר הראשון ולכן נקרא כוכב Doji, הנר השלישי הינו נר אדום אשר נסגר בתוך טווח גוף הנר הראשון,התבנית הינה תבנית שיא משמעותית.

הסבר לתבנית

ביום הראשון מופיע נר ירוק בהמשך למגמת העלייה ומראה כי ה"שוורים" שולטים בשוק, ביום השני מופיע נר Doji אשר מראה על היחלשות הכוח של ה"שוורים".

אישור להיחלשות הכוח ולחיזוק כוחם של ה"דובים" מופיע ביום השלישי בצורת נר אדום אשר נסגר בתוך טווח הגוף של הנר הירוק ביום הראשון, בתבנית אידיאלית ישנו פער בין הנר ה Doji לנרות האחרים אך אי הופעת הפער איננה גורעת מאמינות התבנית.

נקודות חשובות

יתכן ובתבנית יופיע יותר מכוכב Doji אחד, אין להופעת הפער לפני ואחרי ה Doji.
התבנית נחשבת לאמינה מאוד אך עדיין מומלץ לקבל אישור לתבנית אשר יכול להופיע בצורת נר אדום, פתיחה עם פער כלפי מטה או סגירה בשפל חדש.