BEARISH HANGING MAN BEARISH HANGING MAN

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 נמוכה

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא בשיא ובמגמת עליה.
התבנית מאופיינת בנר בעל גוף קטן המופיע בקצה מגמה עולה, אין משמעות לצבע הנר.
הנר מופיע עם צל תחתון באורך של לפחות פעמיים גוף הנר.
אין לנר צל עליון או שיש לו צל עליון ממש קטן.
תיאור התבנית

התבנית מורכבת מנר בודד ומסמלת היפוך מגמה בשיא, התבנית דומה מאוד לתבנית Bearish Dragonfly Doji, ההבדל בין התבניות הוא בגוף הנר, בתבנית הנוכחית לנר יש גוף קטן ואילו בתבנית Bearish Dragonfly Doji אין לנר גוף והפתיחה והסגירה בו זהים.

הסבר לתבנית

התבנית מציינת רמת התנגדות במגמה, כיוון שהיא מופיעה לאחר מגמת עלייה ברורה. התבנית מסמלת כי כוחם של המוכרים גובר, השפל בנר מציין כי כוחם של המוכרים גובר על אף התנגדות ה"שוורים" אשר גורמים לכך שהמסחר ייסגר לבסוף מעל נקודת השפל.

נקודות חשובות

בתבנית אידיאלית הצל התחתון של הנר חייב להיות לפחות פי שתיים או שלוש מגוף הנר למרות זאת במציאות יתכן שהצל שיופיע יהיה ארוך אך לא פי שתיים ובכל זאת יסמן היפוך מגמה.
ככל הצל התחתון יהיה ארוך יותר כך תגבר אמינות התבנית. אם התבנית מאופיינת על ידי נר אדום הדבר מראה שהסגירה לא הצליחה לחזור לנקודת הפתיחה וישנו פוטנציאל להסתבכות דובית.
כיוון התבנית הינה בעלת אמינות נמוכה ועל מנת לאשר את מגמת ההיפוך אנו צריכים אישור מוכח, האישור יכול להופיע בצורה של נר אדום,פתיחה בפער נמוך יותר או סגירה בשפל חדש.