BEARISH HARAMI

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

נמוכה

 

הגדרה לתבנית
התבנית מורכבת משני נרות אשר בה מופיע נר אדום קטן המופיע לאחר נר ירוק ונבלע בתוך גוף הנר הירוק, ביפנית משמעות המילה "Harami" היא "הריון" הנר משמש כביכול כאמא והנר האדום משמש כתינוק.

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עליה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק ארוך.
ביום השני מופיע נר אדום שהגוף שלו נבלע בתור גוף הנר הראשון, אין מחויבות לכך שגם הצללים של הנר האדום יבלעו בתוך הנר הירוק אך זה עדיף.
הסבר לתבנית

התבנית מלמדת על בריאות השוק, העליה מקבלת חיזוק בצורת הנר הירוק ביום הראשון אך למרות זאת ביום השני מופיע נר אדום קטן יחסית אשר מציין את אי הודאות של השוק, הדבר מראה כי המגמה "השוורית" נחלשת ויתכן היפוך מגמה.
חשוב מאוד שגוף הנר האדום יהיה קטן יחסית לנר הירוק ביום הראשון ושהוא יבלע בתוך הנר הירוק.