LONG WHITE CANDLESTICK

ס

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

נמוכה

קריטריונים לתבנית

האמינות של הנר תלויה באורכו ביחס לנרות האחרים.
אין חשיבות לצל העליון /תחתון של הנר.
הגדרה לתבנית

נר ארוך וירוק בודד המציין תנועה חזקה של קונים.

הסבר לתבנית

הנר הירוק והארוך מראה לחץ חזק של הקונים ומשמש כאינדיק טור היות שהסגירה שלו נמצאת הרבה מעל נקודת הפתיחה, הנר מראה כי הייתה תנועה חדה במהלך המסחר מנקודת התחתית ועד לגובה וכי תנועה זו לוותה בלחץ גדול של הקונים ובכך שהקונים היו אגרסיביים.

הנר הלבן הארוך מציין תנועה שוורית אך מיקומו בתבנית הכוללת הינו בעל משמעות רבה, לדוגמה הנר הלבן הארוך יכול לציין פוטנציאל לנקודת התפנית או לרמז על כך שהמחיר הגיע לנקודת התמיכה שלו אם הנר הלבן הארוך מופיע לאחר עלייה ארוכה ומשמעותית הדבר יכול לציין כי ייתכן והמגמה השוורית הגיע לנקודה גבוהה מידי ושהשוק בעצם אומר שהמחיר נמצא בשלב גבוה ומסוכן.

נקודות חשובות

התבנית הינה נר בודד ואינה נחשבת לאמינה כלל,כיוון שהיא משקפת מסחר ביום בודד, היא יכולה להראות המשך של מגמה בדיוק כמו שהיא יכולה להראות נקודת היפוך, חייבים להתייחס לתבנית הזו כחלק ממערך הכולל של השוק ומתנועותיו הקודמות והעיקריות.