BULLISH MORNING DOJI STAR

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

גבוהה

 

קריטריונים לזיהוי התבנית

השוק נמצא במגמת ירידה.
ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך.
ביום השני מופיע נר Doji אשר נפתח עם פער מתחת לנר הראשון.
ביום המסחר השלישי מופיע נר ירוק אשר נסגר בתוך טווח גוף הנר האדום.
תאור התבנית

התבנית מורכבת משלושה נרות. בתחילה מופיע נר אדום כהמשך למגמת הירידה, הנר השני בתבנית הינו Doji, אשר מופיע עם פער מתחת לנר הראשון. הופעת שני הנרות הללו יוצרים תבנית כוכב בסיסית Bullish Doji Star. הנר השלישי בתבנית נסגר בתוך טווח הגוף של הנר הראשון מראה כי השוק משנה את כיוונו ומתחיל במגמה שוורית.

הסבר לתבנית

הופעת נר אדום בזמן שהשוק נמצא במגמת ירידה מציין כי הסוחרים הדוביים עדיין שולטים במסחר. הופעת נר הDoji ביום השני בתבנית מרמז על החלשות הסוחרים הדוביים להמשיך ולהניע את השוק כלפי מטה.
הנר הירוק החזק המופיע ביום השלישי נותן אישור לכך שהסוחרים השוורים התחזקו ומתחילים להוביל את השוק.
בתבנית אידיאלית נר הDoji צריך להופיע עם פער בין גוף נר הDoji לבין שני הנרות האחרים, הופעת הפער בין נר הDoji לנר השני הינו נדיר יחסית ואי הופעתו איננה מחלישה את אמינות התבנית.
תבנית זו דומה לתבנית Bullish Abondoned Baby כאשר ההבדל בניהם הוא שבתבנית הנוכחית הפער צריך להיות בין גוף הנר לבין הנרות הבאים (לא מחייב פער בין הצללים) ואילו בתבנית Bullish Abondoned Baby הפער בין נר הDoji לשאר הנרות צריך לכלול את הצללים.
נקודות חשובות

יתכן ובתבנית יופיעו יותר מנר Doji אחד.
אי הופעת הפער בין נר הDoji לנר השני אינהו גורעת מאמינות התבנית.
תבנית זו נחשבת לבעלת אמינות גבוהה אך עם זאת ניתן לחזק את אמינותה אף יותר ע"י המתנה לאישור ביום הרביעי, האישור יכול להופיע בצורת נר ירוק, פתיחה בנקודה גבוהה יותר או סגירה בשיא חדש.