BULLISH MORNING STAR

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

גבוהה

קריטריונים לזיהוי התבנית

השוק נמצא במגמת ירידה.
ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך.
ביום השני מופיע נר קטן אשר נפתח עם פער מתחת לנר הראשון.
ביום המסחר השלישי מופיע נר ירוק אשר נסגר בתוך טווח גוף הנר האדום.
תאור התבנית

התבנית מורכבת משלושה נרות אשר מהווים איתות מרכזי להיפוך מגמה. בתחילה מופיע נר אדום כהמשך למגמת הירידה, הנר השני בתבנית הינו נר בעל גוף קטן בצבע אדום או ירוק, אשר מופיע עם פער מתחת לנר הראשון. הופעת שני הנרות הללו יוצרים תבנית כוכב בסיסית Bullish Doji Star. הנר השלישי אשר נסגר בתוך טווח הגוף של הנר הראשון מראה כי השוק משנה את כיוונו ומתחיל במגמה שוורית.

הסבר לתבנית

הופעת נר אדום בזמן שהשוק נמצא במגמת ירידה מציין כי הסוחרים הדוביים עדיין שולטים במסחר. הופעת הנר הקטן ביום השני בתבנית מרמז על החלשות הסוחרים הדוביים להמשיך ולהניע את השוק כלפי מטה.
הנר הירוק החזק המופיע ביום השלישי נותן אישור לכך שהסוחרים השוורים מתחילים להוביל את השוק.
בתבנית אידיאלית הנר הקטן צריך להופיע עם פער בינו לבין שני הנרות האחרים, הופעת הפער בין הנרות הינו נדיר יחסית ואי הופעתו איננה מחלישה את אמינות התבנית.
נקודות חשובות

יתכן ובתבנית יופיעו יותר מנר קטן אחד.
אי הופעת הפער בין הנרות איננו גורע מאמינות התבנית.
תבנית זו נחשבת לבעלת אמינות גבוהה אך עם זאת ניתן לחזק את אמינותה אף יותר ע"י המתנה לאישור ביום הרביעי, האישור יכול להופיע בצורת נר ירוק, פתיחה בנקודה גבוהה יותר או סגירה בשיא חדש.