Piercing Line

BULLISH PIERCING LINE

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

גבוהה

קריטריונים לזיהוי התבנית

  1. השוק נמצא במגמת ירידה.
  2. הנר הראשון בתבנית הינו נר אדום וארוך.
  3. הנר השני בתבנית הינו נר ירוק וארוך אשר נפתח מתחת לנקודות הסגירה של הנר האדום ביום הקודם.
  4. הנר השני בתבנית עובר במהלך המסחר את מחצית הנר האדום ואף נסגר מעל מחצית הנר.

תאור התבנית

התבנית מורכבת משני נרות ומשמשת כתבנית היפוך בסוף מגמת ירידה, בתחילה מופיע בתבנית נר אדום וארוך ולאחריו מופיע נר ירוק אשר שער הפתיחה בו הינו מתחת לנקודת הסגירה של הנר האדום. בסוף יום המסחר הנר נסגר מעל לנקודת האמצע של הנר האדום.

הסבר לתבנית

התבנית מופיעה כאשר השוק מתאפיין במגמת ירידה, הנר האדום הראשון מחזק את המגמה היום השני גם הוא נפתח עם פער מתחת לנר הראשון ונותן תחושה כי מגמת הירידה אמורה להמשיך, אך לפתע השוק משנה כיוון ומתחיל להתחזק, כאשר כיוון המסחר מוביל את המחירים להיסגר בחדות מעל הסגירה של היום הקודם ואף מעל נקודת האמצע של הנר האדום.

תבנית זו מציינת כי המגמה הדובית מתחילה להיחלש, מצד אחד סוחרי הShort מתחילים לאבד את ביטחונם ומתחילים לצאת מהפוזיציות שלהם ומצד שני סוחרי הLong מתחילים לשקול כניסה לפוזיציה.

נקודות חשובות

  • בתבנית זו ככל שהחדירה לתוך גוף הנר האדום תהיה עמוקה יותר כך גדל הסיכוי לכך שהתבנית תשמש כבתבנית היפוך.
  • בתבנית אידיאלית מופיע נר ירוק אשר חודר ליותר ממחצית הנר האדום.
  • תבנית זו נחשבת לבעלת אמינות גבוהה אך עם זאת ניתן לחזק את אמינותה אף יותר ע"י המתנה לאישור ביום השלישי, האישור יכול להופיע בצורת נר ירוק, פתיחה בנקודה גבוהה יותר או סגירה בשיא חדש.