Rising Three Methods

BULLISH RISING THREE METHOD BULLISH RISING THREE METHOD

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

המשך

עלייה

גבוהה

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עליה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק וארוך.
לאחר מכן מופיעים נרות אשר נסגרים בירידה אך עדיין נמצאים בתוך הטווח של הנר הראשון.
ביום החמישי מופיע נר ירוק וארוך אשר נפתח מעל הסגירה של היום הרביעי ונסגר בשיא חדש.
תיאור התבנית

התבנית מופיעה במהלך מגמת עלייה ומציינת הפסקה במגמת העלייה אך מבלי לגרום להיפוך מגמה התבנית מאופיינת בנר ירוק וארוך ולאחריו מופיעים שלושה נרות קטנים ועוקבים, אשר נראים כמגמת ירידה קטנה. בתבנית אידיאלית הנרות הקטנים הינם בצבע אדום אך אין לכך חשיבות והם יכולים להיות מעורבים.כל שלושת הנרות צריכים להישאר בטווח של הנר הראשון. התבנית מסתיימת בנר ירוק וארוך אשר נסגר בשיא חדש, דבר שיכול לשמש כפוזיציה חדשה למסחר כלפי מעלה. התבנית הינה השתקפות של הטלת ספק ביכולת של המשך המהלך, הטלת הספק אף מתגברת נוכח הטווח הצר שבו מתנהל המסחר.

הסבר לתבנית

התבנית הינה תבנית המשך אשר מציינת כי השוק יצא להפסקה קצרה מבלי לשנות את המגמה.
ההפסקה מציינת כי ישנה אי ודאות לגבי היכולת של המגמה להמשיך כלפי מעלה.
אי ודאות זו מתגברת כאשר מופיעים הנרות הקצרים היורדים המציינים כי המסחר מתנהל כלפי מטה בטווח הקצר. למרות זאת העובדה ששלושת הנרות היורדים לא מצליחים לפרוץ את טווח הנר הראשון מראה כי ה"שוורים" עדיין שולטים בשוק ולראיה מופיע ביום החמישי נר ירוק ארוך הקובע שיא חדש.
נקודות חשובות

הנרות הקטנים נמצאים בתוך טווח הנר הירוק הראשון ולא עוברים אותו.
תבנית זו נחשבת לבעלת אמינות גבוהה אך עם זאת ניתן לחזק את אמינותה אף יותר ע"י המתנה לאישור ביום השישי, האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק,פתיחה בפער גבוה יותר או סגירה בשיא חדש.