SHORT WHITE CANDLESTICK

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך/ המשך  

לא ברור

נמוכה

קריטריונים לתבנית

גוף הנר הינו קטן וירוק.
הצל העליון והתחתון הינם קטנים יותר מגוף הנר.
הגדרה לתבנית

התבנית מאופיינת בנר קטן וירוק עם צל עליון ותחתון קטנים ומציינת לחץ חלש של הקונים עם תזוזה קטנה של המחיר.

הסבר לתבנית

התבנית מציינת ביסוס.

נקודות חשובות

התבנית הינה נר בודד ואינה נחשבת לאמינה כלל,כיוון שהיא משקפת מסחר ביום בודד, היא יכולה להראות המשך של מגמה בדיוק כמו שהיא יכולה להראות נקודת היפוך, חייבים להתייחס לתבנית הזו כחלק ממערך הכולל של השוק ומתנועותיו הקודמות והעיקריות.