BEARISH SIDE BY SIDE WHITE

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

המשך

 כלפי מטה

 בינונית

 

קריטריונים לתבנית
השוק נמצא במגמת ירידה.
ביום הראשון מופיע נר אדום.
ביום השני מופיע נר ירוק אשר מופיע עם פער מתחת לנר האדום.
ביום השלישי מופיע נר ירוק נוסף אשר שער הפתיחה והסגירה שלו דומים או שווים לשער של הנר הירוק הקודם.
הגדרה לתבנית

התבנית מאופיינת בשני נרות ירוקים המופיעים לאחר נר אדום ומופיעים בפער כלפי מטה מהנר האדום, התבנית מראה כי סוחרי הShort סוגרים את הפוזיציות שלהם ושמגמת הירידה אמורה להמשיך.

הסבר לתבנית

במהלך מגמת ירידה מופיע נר אדום ולאחריו מופיע נר ירוק אשר נפתח בפער גדול כלפי מטה ובמהלך כל יום המסחר(על אף שהמסחר מתנהל כלפי מעלה) הפער בין הנר הראשון לשני לא נסגר.

היום השלישי נפתח אף הוא בשער נמוך בערך באותו שער פתיחה כמו הנר הקודם ונסגר בשער זהה לשער הסגירה של היום השני אך שוב מבלי לסגור את הפער בין הנר הראשון לשני, הצפי לאחר הופעת המגמה הוא כי מגמת הירידה תמשיך כלפי מטה.

נקודות חשובות

התבנית נחשבת לתבנית נדירה.
הנרות הירוקים המופיעים בתבנית זהים בגודלם ובשער הפתיחה והסגירה שלהם.
מומלץ לקבל אישור להמשך המגמה, האישור יכול להופיע בצורה של נר אדום, פתיחה בפער נמוך יותר או סגירה בשפל חדש.