Three Star In The South

BULLISH THREE STAR IN THE SOUTH

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

בינונית

קריטריונים לתבנית

  1. השוק נמצא במגמת ירידה.
  2. ביום השני מופיע נר Marubozu אדום עם צל תחתון ארוך וללא צל עליון (מזכיר נר Hammer).
  3. ביום השני מופיע נר Marubozu נוסף דומה לנר הראשון אך קטן ממנו ועם נקודת שפל נמוכה יותר מהמסחר ביום הראשון.
  4. ביום השלישי מופיע נר Marubozu קטן נוסף אשר חלקו נמצא בתוך טווח גוף הנר של היום השני.

תיאור התבנית

במהלך מגמת ירידה מופיעים שלושה נרות אדומים עוקבים, למרות שהנרות מראים כי כל יום הינו חלש יותר מהיום הקודם התבנית מראה כי כוחם של המוכרים נחלש ותיתכן מגמת עלייה.

הטווח הקצר בו מתנהל המסחר (כפי שניתן לראות לפי גופי הנרות) ואשר משאיר את השוק בשער נמוך, ומונע ממנו להגיע לשער הפתיחה של היום הראשון משמש כאינדיקטור לגאות בקרב הקונים ועל אפשרות לשינוי המגמה כלפי מעלה.

הסבר לתבנית

תבנית זו מציינת החלשות של מגמת הירידה ומתאפיינת בטווח מסחר קצר (כפי שניתן לראות לפי גופי הנרות) וביצירת שפלים חדשים וגדולים יותר, התעוררות הקונים משתקפת בצל התחתון הארוך של הנר ביום הראשון.

היום השני נפתח בשער גבוה יותר משער הסגירה של היום הראשון, אך נסגר בשער נמוך יותר מהיום הקודם כאשר נקודת השפל שלו איננה נמוכה יותר מנקודת השפל של היום הראשון.

ביום השלישי מופיע נר Marubozu אשר נבלע בתוך טווח המסחר של היום הקודם, נקודת השפל הגבוהה יחסית גורמת לאי נוחות בקרב סוחרי ה Short. היום השלישי והאחרון משקף את ההססנות של השוק ומתאפיין בחוסר תנועתיות רב, בשלב זה סוחרי ה Short מתחילים לסגור את הפוזיציות שלהם.

כל הנקודות הנ"ל מצביעים על החלשות מגמת הירידה והיתכנות להיפוך מגמה.