Three white soldiers

BULLISH THREE WHITE SOLDIER

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

גבוהה

קריטריונים לזיהוי התבנית

השוק נמצא במגמת ירידה.
בתבנית ישנם שלושה נרות ירוקים וארוכים.
כל נר בתבנית נפתח בתוך טווח הגוף של הנר הקודם.
כל נר בתבנית נסגר בשיא שלו או קרוב אליו.
כל נר בתבנית נסגר בשיא גבוה יותר מהנר הקודם.
תאור התבנית

תבנית זו נחשבת לתבנית היפוך חזקה, התבנית מאופיינת בשלושה נרות ירוקים עולים בצורה מדורגת. כל יום מסחר נפתח נמוך מהסגירה ביום הקודם ונסגר מעל הסגירה של היום הקודם.

הסבר לתבנית

התבנית מופיעה כאשר השוק מגיע לנקודת שפל ולאחר מגמת ירידה שנמשכה זמן רב.

הנר הראשון בתבנית נפתח בשער פתיחה נמוך ומופיע כאשר השוק נמצא בתחתית מגמת הירידה או קרוב אליה.אך אז מופיע שינוי במגמה השינוי מתבטא בנר ירוק וארוך ולאחריו יומיים נוספים של עליות שנסגרות שערים גבוהים יותר,זהו השלב שבו סוחרי השורט מתחילים לסגור את הפוזיציות שלהם.

נקודות חשובות

תבנית זו נחשבת לבעלת אמינות גבוהה אך עם זאת ניתן לחזק את אמינותה אף יותר ע"י המתנה לאישור ביום הרביעי, האישור יכול להופיע בצורת נר ירוק, פתיחה בנקודה גבוהה יותר או סגירה בשיא חדש.