UMBRELLA

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

לא ברור

 בינונית

קריטריונים לתבנית

גוף הנר הינו אופקי או ממש קטן.
אין לנר צל עליון.
הצל התחתון מאוד ארוך.
הסבר לתבנית

התבנית מתאפיינת בסוג של נר Doji ללא צל עליון אך עם צל תחתון ארוך.
התבנית מראה כי המוכרים שולטים במסחר במהלך היום ושהם יכולים להניע את המחיר מטה במהלך המסחר, למרות זאת כוחם של הקונים גבר בסוף היום ולבסוף הלחץ שלהם הצליח להחזיר את המחיר לנקודת הפתיחה שהינה נקודת השיא.
נקודות חשובות

לתבנית הזו יש פוטנציאל לרמז על היפוך מעלה אם היא מופיעה לאחר מגמת ירידה חזקה, נר אדום וארוך או אם נראה להוא מופיע בנקודת תמיכה, לחלופין אם התבנית מופיעה לאחר מגמת עליה, נר ירוק ארוך או אם נראה שהוא מופיע בנקודת התנגדות יתכן והוא מציין נקודת התהפכות כלפי מטה.
בשני המקרים הדבר מחייב אישור בימים הבאים.