BULLISH UNIQUE THREE RIVER BOTTOM

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מעלה

בינונית

 

קריטריונים לתבנית

  1. השוק נמצא במגמת ירידה.
  2. ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך.
  3. ביום השני מופיע נר Hammer אדום כאשר הצל התחתון שלו יוצר שפל חדש.
  4. ביום השלישי מופיע נר ירוק עם גוף קטן אשר מופיע מתחת לנר של היום השני.

תיאור התבנית

התבנית זו הינה נדירה ביותר, התבנית מאופיינת בנר אדום וארוך ולאחריו מופיע נר אדום נוסף אשר נסגר מעל שער הסגירה של היום הקודם. ביום השלישי בתבנית מופיע נר ירוק עם גוף קטן מאוד. הגוף הקטן של הנר הירוק מראה כי כוחם של המוכרים נחלש.

הסבר לתבנית

התבנית נפתחת בנר אדום וארוך אשר מופיע כהמשך למגמת הירידה.

היום השני נפתח בשער גבוה יותר מהיום הקודם בניגוד למגמת הירידה אך כוחם של המוכרים גדול יותר ובמהלך יום המסחר המגמה נעה כלפי מטה ומגיעה לשפל חדש, למרות כוחם של המוכרים אין ביכולתם להמשיך את מגמת הירידה ולקראת סוף יום המסחר המגמה נעה שוב כלפי מעלה עד שלבסוף המסחר נסגר בשער שהינו קרוב לשער הפתיחה ויוצרת נר Hammer, דבר אשר מטיל בספק את כוחם של המוכרים. ביום השלישי המסחר נפתח בשער נמוך אך לא נמוך יותר מנקודת השפל ביום השני, היום השלישי מסתיים בכך שהמסחר נסגר מתחת לסגירה של היום השני.

נקודות חשובות

  •  התבנית דורשת אישור להיפוך המגמה ביום הרביעי, האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק, פתיחה בפער גבוה יותר או סגירה בשיא חדש