Upside Gap Three Methods

BULLISH UPSIDE GAP THREE METHODS

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

המשך

עלייה

בינונית

קריטריונים לזיהוי התבנית

השוק נמצא במגמת עליה.
אנחנו רואים שני נרות ירוקים ארוכים עם פער עולה בניהם.
ביום השלישי אנחנו רואים נר אדום אשר פותח מעט מתחת לנר הירוק השני.
הנר השלישי האדום ממלא את הפער שנוצר בין הנר הראשון לשני.
תיאור התבנית :

התבנית מופיעה במהלך מגמת עלייה ומתאפיינת בשני נרות ירוקים וארוכים עם פער עולה בניהם.

היום השלישי מסתיים עם נר אדום אשר סוגר את הפער שנוצר בשני הימים הראשונים.

הסבר לתבנית

פתיחת המסחר ביום הראשון וסיימו עם נר ירוק , מחזק את התחושה בשוק לגבי המשך העליה, תחושה זו אף מתחזקת ביום השני אודות לפתיחת המסחר עם פער עולה וסיומו בנר ירוק,למרות זאת ביום השלישי נפתח המסחר בתוך גוף הנר השני ולבסוף נסגר בירידה ואף סוגר את הפער שנוצר בין הנר הראשון והשני.

סגירת הפער יכול לגרום להפרעה בתמיכה במגמת העליה כיוון שהפער יוצר נקודת תמיכה/ התנגדות מצויינת כמקובל בניתוח טכני. לפער שנסגר לאחר יום אחד בלבד יכולה להיות סיבה נוספת והיא מימוש הרווחים.

נקודות חשובות

נדרש לקבל אישור להמשך המגמה, האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק, פתיחה בפער גבוה יותר או סגירה בשיא חדש.