BULLISH UPSIDE TASUKI GAP

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

המשך

עלייה

בינונית

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עליה.
ביום הראשון והשני מופיעים שני נרות ירוקים עם מרווח בניהם.
ביום השלישי מופיע נר אדום שנפתח בתוך טווח גוף הנר השני ונסגר בתוך הפער שנוצר בין היום הראשון והשני.
תיאור התבנית

התבנית מאופיינת בשני נרות ירוקים עולים המופיעים במהלך מגמת עלייה, עם מרווח עולה בניהם. למרות הופעת שני הנרות הירוקים, מופיע ביום השלישי נר אדום שנסגר בתוך הפער שנוצר בין הנרות, הנר השלישי מציין מימוש רווחים, ואנו מצפים כי המגמה תמשיך בכיוון מעלה לאחר המימוש.

הסבר לתבנית

התבנית מופיעה במהלך עלייה חזקה של השוק, המסחר נפתח בנר ירוק כהמשך למגמה ולאחריו נפתח יום המסחר עם פער עולה בכיוון מגמת העלייה, הנר האדום ביום השלישי מתאפיין בפתיחה בתוך גוף הנר הירוק של היום השני ולבסוף נסגר בתוך המרווח של שני הנרות.

היום השלישי נחשב כיום תיקון ולא סוגר לחלוטין את הפער שנוצר, זהו מקרה של מימוש רווחים כיוון שהפער שנוצר לא נסגר והמגמה הראשית כלפי מעלה אמורה להמשיך.

נקודות חשובות

התבנית הזו הינה תבנית נדירה.
שני הנרות הירוקים המופיעים בתבנית, זהים בגודלם.
נדרש לקבל אישור להמשך המגמה, האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק, פתיחה בפער גבוה יותר או סגירה בשיא חדש.