WHITE CANDLESTICK

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך/המשך

לא ברור

נמוכה

 

קריטריונים לתבנית
גוף הנר הינו בעל ארוך נורמאלי ובצבע ירוק.
הצל העליון והתחתון הינם קטנים יותר מגוף הנר.
הגדרה לתבנית
מציין לחץ נורמאלי מצד הקונים.

הסבר לתבנית

התבנית מראה על לחץ נורמאלי מצד הקונים ומראה כי המחיר עלה מפתיחת המסחר ונסגר תוך שליטה של הקונים.
התבנית הינה נר בודד ואינה נחשבת לאמינה כלל,כיוון שהיא משקפת מסחר ביום בודד, היא יכולה להראות המשך של מגמה בדיוק כמו שהיא יכולה להראות נקודת היפוך, חייבים להתייחס לתבנית הזו כחלק ממערך הכולל של השוק ומתנועותיו הקודמות והעיקריות.