White Marubozu

WHITE MARUBOZU

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך/המשך  

עלייה

נמוכה

קריטריונים לתבנית
לנר אין צל עליון או תחתון
היום נפתח ומתחיל לעלות מעלה כך שבסוף היום המסחר נסגר ללא צל תחתון.
הנר נסגר גם בנקודת השיא שלו ולפיכך איננו מכיל צל עליון.
הגדרה לתבנית

התבנית מורכבת מנר בודד אשר מאופיין היותו ארוך וירוק ללא צל עליון או תחתון.

 

הסבר לתבנית

התבנית בסך הכל מראה שנקודת פתיחת המסחר הינה נקודת השפל ושנקודת סגירת המסחר הינה גם נקודת השיא, הדבר מראה על כך שהקונים שולטים בתנועה המחיר מתחילת המגמה ועד סופה.

בתבנית זו המסחר נפתח ומתחיל לעלות מעלה מבלי להביט לאחור הקונים היו חזקים מאוד במהלך היום דבר אשר יכול לגרום למחזיקי השורט לחשוש ואף לצאת מהאופוזיציות שלהם, דבר אשר יכול אף לחזק את מגמת העליה.

נקודות חשובות

מה שניתן להסיק מהנר המופיע בתבנית תלוי מאוד במה שמתחרש בתמונה הגדולה, הנר יכול להיות התחלה של עליה או המשך למגמת העלייה ובו בזמן הוא יכול לשמש כנקודת היפוך לירידות, הכל תלוי בימים הקרובים.

התבנית מורכבת מנר בודד ולפיכך הינה בעלת אמינות נמוכה,כיוון שהיא משקפת את המתרחש ביום מסחר אחד בלבד, יש להשתמש בתבנית זו תוך התייחסות לנרות נוספים ולמגמה הכללית בשוק על מנת לשפר את אמינות התבנית.